mastershef-header-banner

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

1.) บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการรับประกันเฉพาะสินค้าที่บริษัทได้นำเข้า – จัดจำหน่าย

หรือสินค้าที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกัน 1 ปี นับแต่วันที่ซื้อสินค้า

2.) การรับประกันสินค้า เป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี

ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิต ระบบไฟฟ้าภายในตัวเครื่อง เสียหายจากการขนส่งเท่านั้น

ลูกค้าสามารถแจ้งชื่อ นามสกุล ของผู้ที่ได้สั่งซื้อไป และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับการตรวจสภาพ หรือส่งซ่อม

เช่น ค่าประกันภัย ค่าดูแลสินค้า ค่าขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

หมายเหตุ : บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน / คืนสินค้า